Akashi-Kuroko
Hello, Im Diska Park.
Super Junior's Fans.
Otaku.
Kuroko No Basuke
Posted: 6 months ago on 06/1/14 at 4:32pm
Akashi-Kuroko