Akashi-Kuroko
Hello, Im Diska Park.
Super Junior's Fans.
Otaku.
Kuroko No Basuke
Posted: 3 weeks ago on 12/8/14 at 10:40am
Akashi-Kuroko