Akashi-Kuroko
Hello, Im Diska Park.
Super Junior's Fans.
Otaku.
Kuroko No Basuke
Posted: 1 month ago on 09/9/14 at 3:57pm
Posted: 2 months ago on 12/8/14 at 10:40am
Akashi-Kuroko